Cas Buunk Media

Cas Buunk Media

mail: info@casbuunkmedia.nl

Telefoon: 06 30 977 334

Adres: Boldijk 10, 7025EL Halle.

Toepasselijkheid

Artikel 1

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Cas Buunk Media en de wederpartij, hierna te noemen: de ‚ÄúOpdrachtgever‚ÄĚ, ook na het be√ęindigen van een rechtsver¬≠houding.

1.2  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  Afwijking van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cas Buunk Media. Aan derge¬≠lijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot eerder of later aangegane rechtsverhoudingen.

Totstandkoming van overeenkomsten

Artikel 2

2.1  Alle aanbiedingen van Cas Buunk Media tot het verrichten van diensten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbieding van Cas Buunk Media tot het verrichten van diensten is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  Alle opdrachten dienen schriftelijk door de Opdrachtgever aan Cas Buunk Media te worden verstrekt. Wijzigingen in verstrekte opdrachten dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan Cas Buunk Media te worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de Opdrachtgever.

2.3  Aanvaarding van een opdracht door Cas Buunk Media is geba¬≠seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.2.4  Een overeenkomst tussen Cas Buunk Media en de Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand na schriftelijke aanvaarding door Cas Buunk Media van de door de Opdrachtgever gegeven opdracht dan wel door uitvoering van de opdracht door Cas Buunk Media.

Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 3

3.1  Onverminderd de elders in deze algemene voorwaarden of krachtens een nadere overeenkomst tussen Cas Buunk Media en de Op¬≠drachtgever op de Opdrachtgever rustende verplichtingen is de Op¬≠dracht¬≠gever verplicht aan Cas Buunk Media alle informatie en gegevens te verstrek¬≠ken die voor het uitvoeren van de gegeven opdracht noodza¬≠kelijk zijn. De Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid, volledigheid en bruikbaarheid van de door haar aan Cas Buunk Media ter uitvoering van de overeenkomst aangeleverde informatie en gegevens.

3.2  De Opdrachtgever is verplicht om Cas Buunk Media onverwijld op de hoogte te stellen indien:

 1. hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling in te dienen;
 2. hij (voorlopige) surséance van betaling heeft verkre­gen;
 3. hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
 4. hij heeft vernomen dat één of meerdere van zijn schuldei­sers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen;
 5. hij in staat van faillissement is verklaard;
 6. hij wordt overgenomen door een derde; en/of
 7. hij voornemens is zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk te staken.

Prijs

Artikel 4

4.1  Alle door Cas Buunk Media opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief de kosten van door Cas Buunk Media ter zake van de uitvoering van de opdracht in te kopen zaken en/of diensten en/of andere voorschotten. Kennelijke rekenfouten bij opgave door Cas Buunk Media van begrotingen en prijzen mogen door Cas Buunk Media eenzijdig worden gecorrigeerd, waarna de gecorrigeerde opgave tussen partijen geldt.

4.2  Alle door Cas Buunk Media opgegeven prijzen zijn geba¬≠seerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden tijdens kantooruren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

4.3  Cas Buunk Media is bevoegd eenzijdig de overeengekomen prijs te verhogen indien zich √©√©n of meerdere van de navolgende omstandigheden voordoet of voordoen:

 1. stijging van de kosten van de uitvoering van de opdracht, waaronder begrepen de kosten van in te kopen zaken en/of diensten;
 2. wijzingen in de opdracht door de Opdrachtgever;
 3. onvoldoende of ondeugdelijke medewerking van de Opdrachtgever waardoor meer werkzaamheden dienen te worden verricht en/of meer kosten door Cas Buunk Media dienen te worden gemaakt dan in redelijkheid mocht worden verwacht;
 4. omstandigheden die naar verkeersopvattingen niet voor rekening en risico van Cas Buunk Media komen.

Klachten

Artikel 5

5.1  Opdrachtgever dient Cas Buunk Media binnen 14 dagen na de uitvoering van een opdracht in kennis te stellen van eventuele onvolkomenheden in de uitvoering van de opdracht, bij gebreke waaraan tussen partijen vaststaat dat de opdracht is uitgevoerd zoals overeengekomen tussen partijen.

5.2  Cas Buunk Media is steeds gerechtigd binnen een redelijke termijn een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van een eerdere ondeugdelijke prestatie. Gedurende deze redelijke termijn is de Opdrachtgever niet gerechtigd een rechtsvordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen dan wel zich te beroepen op enig opschortingsrecht.

Betaling

Artikel 6

6.1  Indien mogelijk zal bij de aanvaarding van opdrachten door Cas Buunk Media worden overeengekomen naar welke maatstaven en volgens welk tarief de honorering van Cas Buunk Media zal plaatsvinden.

6.2  Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden de facturen van Cas Buunk Media te voldoen binnen de termijn aangeven in de factuur en bij gebreke aan een dergelijke termijn binnen 14 dagen na de factuur¬≠datum.

6.3  Betaling van facturen dient uitsluitend te ge¬≠schieden in de valuta waarin het factuurbedrag is uitge¬≠drukt.

6.4  Betaling door de Opdrachtgever van elk aan Cas Buunk Media verschuldigd bedrag dient te geschieden zonder korting en/of beroep op verrekening door de Opdrachtgever. Ook in geval van een klacht als bedoeld in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden dan wel het (beweerdelijk, bijvoorbeeld het alsnog ontbreken van een bewijsnummer) niet nakomen door Cas Buunk Media van haar verplichtingen, ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichting tot volledige en tijdige betaling aan Cas Buunk Media.

6.5  Cas Buunk Media heeft te allen tijde het recht, doch niet de verplich¬≠ting, de betaling van enig aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag (i) te verre¬≠kenen met door de Opdrachtgever aan Cas Buunk Media verschuldigde bedragen, dan wel (ii) op te schorten tot de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen door Cas Buunk Media zijn ontvan¬≠gen.

6.6  Betalingen van de Opdrachtgever strekken Cas Buunk Media ter voldoening van eventueel door hem op grond van artikel 6.7 verschuldigde rente alsmede van eventueel op grond van artikel 6.8 verschuldigde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Nadat deze kosten zijn voldaan, worden de betalingen van de Opdrachtgever in mindering gebracht op nog openstaande facturen waarbij de volgorde van facturering zal worden aangehouden.

6.7  Indien de betalingstermijn zoals genoemd in artikel 6.2 wordt overschreden, is Cas Buunk Media zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd Opdrachtgever over het nog uitstaande factuurbedrag rente in rekening te brengen gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente, een en ander met een min Cas Buunk Media um van 8% per jaar. Voorts is Cas Buunk Media onder deze omstandigheden gerechtigd het uitvoeren van haar werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de betreffende facturen zijn voldaan alsmede betaling van alle nog openstaande facturen te eisen.

6.8  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Cas Buunk Media maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.

Overmacht

Artikel 7

7.1  In geval van overmacht aan de zijde van Cas Buunk Media is zij bevoegd een eventueel overeengekomen termijn ter zake van nakoming van de overeenkomst te verlengen met de duur van de overmacht of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. Onder overmacht aan de zijde van Cas Buunk Media wordt ook begrepen de onmogelijkheid tot plaatsing van media-uitingen door een tekortkoming of overmacht aan de zijde van de media-exploitant.

7.2  De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op overmacht en is niet gerechtigd de overeenkomst met Cas Buunk Media (buitengerechtelijk) te ontbinden.

Verjaring

Artikel 8

 Elke rechtsvordering jegens Cas Buunk Media voortvloeiende uit dan wel verbandhoudende met een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, verjaart na verloop van √©√©n jaar na het ontstaan van de rechtsvordering.

Aansprakelijkheid / vrijwaring

Artikel 9

9.1  Cas Buunk Media is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard ook als gevolg van of in verband met door Cas Buunk Media verrichte dien¬≠sten, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Cas Buunk Media.

Aansprakelijkheid van Cas Buunk Media voor gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst, is te allen tijde uitgesloten.

9.2  Met inachtneming van artikel 9.1 is elke aansprakelijkheid van Cas Buunk Media voor schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder een door Cas Buunk Media afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.3  Cas Buunk Media is niet aansprakelijk voor de inhoud van media-uitingen welke zij in opdracht van de Opdrachtgever heeft geplaatst.

9.4  De Opdrachtgever vrijwaart Cas Buunk Media voor en stelt haar volledig schadeloos ter zake van eventuele aanspraken van derden in verband met de uitvoering door Cas Buunk Media van opdrachten van de Opdrachtgever.

Niet-nakoming

Artikel 10

10.1 Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze jegens Cas Buunk Media tekort­schiet in de nakoming van zijn (betalings-)verplichtingen dan wel indien één of meerdere van de omstandigheden genoemd in artikel 3.2 onder (a) tot en met (g) zich voordoet of voordoen dan wel indien uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat hij aan zijn verplichtingen jegens Cas Buunk Media niet kan of zal voldoen, is Cas Buunk Media, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot betaling van scha­devergoeding aan de Opdrachtgever, bevoegd de overeenkomst(en) met de Opdracht­gever met onmiddellijke ingang geheel of ge­deeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeen­komst(en) en van enige daaruit voortvloeiende opdracht op te schorten.

10.2 Indien Cas Buunk Media op grond van het in artikel 10.1 bepaalde de overeen­komst(en) met Opdrachtgever ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van Cas Buunk Media, al hetgeen de Opdrachtgever aan Cas Buunk Media uit welken hoofde ook is verschuldigd ineens opeisbaar.

10.3 Indien de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever door Cas Buunk Media ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van Cas Buunk Media komen geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Cas Buunk Media het recht de uitvoering van de overeen­komst(en) met de Opdrachtgever op te schorten tot dat de uitvoering daarvan weer in redelijkheid mogelijk zal zijn dan wel de overeenkomst(en) met de opdrachtgever te ont­binden.

Zekerheidsstelling

Artikel 11

11.1 De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Cas Buunk Media de gehele of gedeeltelijke honorering voor de door de Opdrachtgever gegeven opdracht vooruit aan Cas Buunk Media te betalen dan wel genoegzame zekerheid te verstrekken in elke door Cas Buunk Media gewenste vorm voor de volle­dige nakoming van al diens verplichtingen ter zake van de door Cas Buunk Media uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren opdrachten.

11.2 Indien de Opdrachtgever geen gevolg geeft aan een door Cas Buunk Media gedaan verzoek als bedoeld in artikel 11.1, wordt, onver­minderd de overige rechten van Cas Buunk Media, al hetgeen de Opdracht­gever aan Cas Buunk Media uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Cas Buunk Media zijn gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever onmiddellijk op te schorten.

Conversie

Artikel 12

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 13

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Cas Buunk Media en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschil­len die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoe­ring van) enige overeenkomst tussen Cas Buunk Media en de Opdrachtgever alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voor­waarden.

Nieuwsbrief

Artikel 14

 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de automatische inschrijving voor de nieuwsbrief van Cas Buunk Media. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief, stemt u in met deze voorwaarden. Zodra u één of meerdere diensten laat uitvoeren door Cas Buunk Media wordt u automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief.
 2. Inschrijving Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief geeft u toestemming om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief. Cas Buunk Media zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder uw toestemming.
 3. Afmelden U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd uit de nieuwsbriefdatabase van Cas Buunk Media. Het kan tot vijf werkdagen duren voordat uw afmelding is verwerkt.
 4. Frequentie Cas Buunk Media behoudt zich het recht voor om de frequentie van de nieuwsbrief te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We streven ernaar om de nieuwsbrief met regelmatige tussenpozen te versturen, maar kunnen niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn.
 5. Aansprakelijkheid Cas Buunk Media is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het versturen van de nieuwsbrief, inclusief maar niet beperkt tot technische problemen of vertragingen bij het verzenden of ontvangen van de nieuwsbrief.
 6. Wijzigingen Cas Buunk Media behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van [Bedrijfsnaam]. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.
 7. Toepasselijk recht en geschillen Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Depot

Artikel 15

ALGEMENE VOORWAARDEN  WORDPRESS WEBSITE ONDERHOUD 

Deze algemene voorwaarden (Onderhoud WordPress Website) is van toepassing op Cas Buunk Media en [naam van de klant] (‚ÄúOpdrachtgever‚ÄĚ).

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Cas Buunk Media en Opdrachtgever met betrekking tot het onderhoud van WordPress websites.

DOEL

Het doel van deze voorwaarden is om de afspraken tussen Cas Buunk Media en Opdrachtgever duidelijk te beschrijven met betrekking tot het onderhoud van WordPress websites.

DIENSTEN

Cas Buunk Media zal de volgende diensten leveren aan Opdrachtgever:

WordPress onderhoud maandabonnement

 • Het uitvoeren van maandelijkse updates van WordPress, thema‚Äôs en plugins om ervoor te zorgen dat de website veilig en up-to-date blijft.
 • Het maken van maandelijkse backups van de website om ervoor te zorgen dat gegevens veilig en beschermd zijn in geval van een storing of crash.
 • Het monitoren van de website om, indien de website offline gaat, dit direct te kunnen melden bij Opdrachtgever.
 • Het bieden van technische ondersteuning voor website gerelateerde problemen en het (waar mogelijk) oplossen van eventuele storingen en bugs.
 • Het rapporteren van alle uitgevoerde taken en de status van de website aan de Opdrachtgever.

WordPress onderhoud jaarabonnement

 • Het uitvoeren van maandelijkse updates van WordPress core, thema‚Äôs en plugins om ervoor te zorgen dat de website veilig en up-to-date blijft.
 • Het maken van maandelijkse backups van de website om ervoor te zorgen dat gegevens veilig en beschermd zijn in geval van een storing of crash.
 • Het monitoren van de website om, indien de website offline gaat, dit direct te kunnen melden bij Opdrachtgever.
 • Het bieden van technische ondersteuning voor website gerelateerde problemen en het (waar mogelijk) oplossen van eventuele storingen en bugs.
 • Het rapporteren van alle uitgevoerde taken en de status van de website aan de Opdrachtgever.
 • 2 onderhoudsuren voor: aanpassingen van tekst, afbeeldingen & kleine wijzigingen (in overleg).

Mochten er binnen het jaarabonnement meer dan 2 onderhoudsuren gewenst zijn, dan is het altijd bespreekbaar om werkzaamheden buiten het abonnement om op te pakken.

Cas Buunk Media behoudt zich het recht voor om de diensten en producten die onder het WordPress website onderhoud vallen aan te passen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Opdrachtgever kan op verzoek een overzicht ontvangen van de diensten en producten die momenteel onder het WordPress website onderhoud abonnement vallen. Het feit dat Cas Buunk Media aanpassingen doorvoert, geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst op te zeggen.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Opdrachtnemer: Cas Buunk Media, die het onderhoudscontract aanbiedt voor WordPress websites.
 • Opdrachtgever: de partij die het onderhoudscontract afsluit bij Cas Buunk Media.
 • WordPress website: een website die is gebouwd op het WordPress content management systeem.
 • Diensten: de diensten die Cas Buunk Media aanbiedt, zoals beschreven in het onderhoud (zie ‚ÄúDiensten‚ÄĚ).

TIJDSDUUR EN KOSTEN

De onderhoudsopdracht gaat in op de afgesproken datum en heeft een opzegtermijn van 30 dagen. De kosten voor de diensten van Cas Buunk Media bedragen 14,95 euro per maand (excl btw) of 179,40 euro per jaar (excl btw).

BETALING

De betaling voor de diensten van Cas Buunk Media zal worden gedaan volgens de afspraken tussen Cas Buunk Media en Opdrachtgever. Betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

BETALINGSTERMIJN

De opdrachtgever is verplicht om de facturen van Cas Buunk Media binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen door het bedrag over te maken naar de bankrekening die vermeld staat op de factuur. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling binnen deze termijn te zijn voldaan. Het niet nakomen van deze betalingsverplichting kan leiden tot verdere maatregelen van Cas Buunk Media, zoals het opschorten van diensten of producten.

BE√čINDIGING

Dit contract kan door beide partijen worden be√ęindigd met een opzegtermijn van 30 dagen. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan via e-mail: info@casbuunkmedia.nl 

AANSPRAKELIJKHEID

Cas Buunk Media zal opdrachten zorgvuldig uitvoeren. Echter is Cas Buunk Media niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, klanten, gegevens of andere immateri√ęle verliezen, veroorzaakt door het gebruik van de diensten van Cas Buunk Media, ongeacht of deze schade voortvloeit uit een contractuele, onrechtmatige of andere juridische grondslag.

Cas Buunk Media is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van auteursrechten, octrooien en/of andere industri√ęle en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van bijvoorbeeld illustraties, foto‚Äôs of teksten welke aan Cas Buunk media door de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. De opdrachtgever is hier zelf verantwoordelijk voor.

VERANTWOORDELIJKHEDEN OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor:

 • Het verstrekken van toegang tot de website en relevante accounts, waaronder hosting en domeinregistratie.
 • Het informeren van Cas Buunk Media over eventuele wijzigingen aan de website en de daaruit voortvloeiende taken die moeten worden uitgevoerd.

Depot

Artikel 16

 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer [08215195].